En mer aktiv stadsplanering

13 augusti, 2018

[post_published]

Den 12 augusti 2018 invigde vi den nya aktivitets­parken i Väsby Idrottsstad. BRABO har i egenskap av ankarpartner i området varit drivande i arbetet med att utveckla parken. För oss på BRABO är detta ett exempel på att bra stadsbyggnad inte bara handlar om att bygga bra hus. Staden är ett gemensamt projekt för alla som bor i den. Därför tar vi också ett ansvar för att fylla den med liv och rörelse.

De senaste åren har många svenska städer förändrat sin syn på stads­byggnad. Traditionellt har man flyttat till tätorter för att hitta ett jobb. I dag handlar det också om ett aktivt livsval – att många uppskattar en urban livsstil med närhet till allt. Genom att bygga tätare vill man bryta beroendet av bilen och ge fler människor tillgång till en blandning av bostäder, service och verksam­heter. Det är en spännande tid för oss på BRABO, för vi vill vara drivande i den här utvecklingen, tillsammans med de kommuner där vi verkar. Varje kommun har sina specifika behov och utmaningar, men det finns ändå ett par faktorer som brukar vara gemensamma:

En levande stad är attraktiv: Genom att skapa en aktiv stadskärna med människor, caféer, butiker, aktiviteter och centralt belägna bostäder nära kollektivtrafik blir det lättare för en kommun att attrahera företag och människor. 

Hållbarhet driver utvecklingen: En tätare stad innebär ett effektivare resurs­utnyttjande och kortare transportvägar. Det gör det lättare att uppnå miljömål både på kommunal och nationell nivå. Täthet innebär också bättre förutsätt­ningar för delaktighet och mänskliga möten, vilket ger socialt hållbara stads­miljöer.

Trygghet och hälsa är två nyckelområden som är nära förknippade med det allra viktigaste i en stad: möjligheten att göra saker tillsammans: Den kunskap vi har byggt upp inom stadsbyggnad har därför konkretiserats i ett koncept som vi kallar BRABO aktiv. Det handlar om att bygga bostäder som underlättar för de boende att leva ett aktivt, hälsosamt liv, med exempelvis ett gym och ett hobbyrum där cykeln kan lagas eller skidorna vallas. 

En levande stad är organisk: Den lever sitt eget liv och allt kan inte planeras i detalj. Vi som jobbar med stadsutveckling kan helt enkelt inte förutse hur alla byggnader kommer att utnyttjas i framtiden. Därför lägger vi också mycket omsorg om att ge utrymme för förändring, inte minst av byggnadernas bottenplan. Till exempel måste den lokal vi i dag inreder som ett gym för de boende i huset ha förutsättningar att i framtiden bli ett café, ett kontor, en förskola eller butik.

Foto: Robin Löfström


Ett engagemang utöver det vanliga

Under senare år har vi också gått ett steg utanför själva husen. Genom att arbeta till­sammans med kommuner och det lokala föreningslivet kan vi ge ännu bättre möjligheter till aktiviteter. Aktivitetsparken i Väsby Idrottsstad är ett bra exempel på vårt långsiktiga engagemang. Här har vi hjälpt kommunen med projektledning, upphandling och utformning av en park för spontanidrott och lek. Nu står parken klar men det betyder inte att vi packar ihop och åker hem. Vi finns kvar för att blåsa liv i aktiviteterna. Till exempel ordnar vi under hösten instruktörsledda kvällar med gruppträning utomhus, skateboard för tjejer, klättring och mycket annat. Kom gärna förbi och se vad vi menar med att bygga stad!

Foto: Robin Löfström