Hållbarhet

Hållbarhet

Vi på BRABO arbetar hårt för att hela tiden bli mer hållbara i vår verksamhet och framförallt i produktionen av nya fastigheter. Vår bygg- och fastighetsbransch står för en stor andel av alla utsläpp i Sverige. De hus som byggs och de städer som planeras påverkar också en många människors liv och vardag ur sociala och ekonomiska aspekter.

Vi tror att vi som fastighetsutvecklare har ett stort ansvar och vi ser allvarligt på vår miljöpåverkan. Vi har redan från BRABOs första projekt arbetat aktivt med hållbarhet och långsiktighet är ett av våra ledord. Men tiden går fort. Nu kavlar vi upp ärmarna och arbetar intensivt för att ta vårt miljöansvar för oss och för de som ska bo i våra hus, och skyndar på arbetet mot en klimatneutral bransch. Det kräver stora förändringar av oss.

Utöver arbetet med ekologisk miljöpåverkan har vi under många år arbetat med att förbättra den ekonomiska och sociala hållbarheten i de projekt vi bygger och i de områden vi verkar.

Vi arbetar intensivt mot ett klimatneutralt byggande

Miljöpåverkan omfattar allt från framställning av byggmaterial till transporter och energiåtgång under produktions- och brukarskedet. Att bygga klimatsmarta hus som håller över tid och lever upp till alla nybyggnationskrav är komplicerat. Många krav ska uppfyllas, och flera ställs mot varandra. Det kräver noggranna avvägningar för att välja rätt, inte kompromissa med kvalitet och samtidigt balansera funktion, estetik och miljö.

Vår resa mot ett klimatneutralt och socialt ansvarigt byggande har bara börjat. Men vi är redan på god väg och i gott sällskap. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi arbetat fram ett par tydliga och närliggande hållbarhetsmål. Nedan berättar vi om några aktiviteter och åtgärder vi jobbar med.

Trädplantering för människor och klimat

Varje lägenhet och bostadshus som vi bygger klimatkompenserar vi genom det Plan Vivo-certifierade trädplanteringsprojektet ArBolivia, i Bolivia. Trädplanteringen sker i småskaliga skogsjordbruk i samarbete med 900 småbrukare i områdena Cochabamba och Santa Cruz. Förutom klimatnytta bidrar trädplanteringen till förbättrad inkomst för småbrukarna samt främjar återbeskogning och biologisk mångfald i anslutning till bolivianska Amazonas. Åtgärderna bidrar tillsammans till att motverka den globala uppvärmningen, lindra fattigdom och stärka värdefulla ekosystem.

Vi klimatberäknar hela produktionen

För att veta hur vi kommer närmare ett klimatneutralt byggande klimatberäknar vi vissa av våra projekt. Då får vi bättre kunskap och insikt om vilka delar vi bör börja med, var vi bör byta till ett miljövänligare material, var vi kan pressa ner utsläppen och hur vi kan förbättra oss.

Vi klimatkompenserar för 100 procent av våra nyproducerade lägenheter

För att inte spilla tid under arbetet mot ett klimatneutralt byggande klimatkompenserar vi för alla utsläpp som vår produktion av bostadsprojekt medför; framställning av byggmaterial, energiåtgång, transporter och byggnation. Vi ser till att på andra sidan jorden återplantera träd som andas in koldioxid och andas ut syre.

Vi arbetar aktivt med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

För att alltid ha rätt fokus i arbetet mot ett klimatneutralt byggande jobbar vi aktivt med trion ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi ska skapa hållbara hem som underlättar ett klimatsmart levnadssätt. Människor med vanlig ekonomi ska ha råd att bo i våra bostäder och de ska känna trygghet och gemenskap.

Vi arbetar för att Svanenmärka våra kommande bostadsprojekt

Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Solceller för ekonomisk och ekologisk hållbarhet

I våra senaste och kommande projekt bygger vi solceller på taken till husen. Elen vi får ut kan bland annat användas till att driva fastighetens hissar, belysning och laddning av elbilar. I dagsläget skickar vi tillbaka överskottet till elnätet. På så sätt skapar vi även ekonomiska incitament för att investera i solceller. I framtiden hoppas vi kunna använda oss av vätgasceller eller batterier för att kunna lagra elen och använda den när den behövs som mest, under dygnets mörka timmar.

Ett aktivt liv för alla

Med konceptet BRABO aktiv vill vi underlätta för de boende att leva ett aktivt, hälsosamt liv. De flesta av våra projekt är byggda enligt denna princip och har exempelvis gym, hobbyrum och co-working space. Funktionerna är fria att använda för de boende. Dessutom har husen innergårdar där de boende kan träna eller leka med hjälp av bland annat utegym. I vissa av husen finns även en bilpool med miljöbilar samt en cykelpool som de boende kan nyttja.

Aktivitet ger trygghet
Hittills har en stor del av konceptet BRABO aktiv fokuserat på de boende i våra hus. Detta har indirekt skapat en ökad trygghet och aktivitet längs gatorna tack vare upplysta gym och hobbylokaler där folk vistas under dygnets alla timmar. Vi har även provat att anordna gemensamma löprundor med en BRABO-tränare för de boende i området och fortsätter experimentera med nya koncept.

Populärt med gym och cykelpool
När vi ställde frågan Tror du att du skulle träna oftare än vad du gör idag om du hade ett gym i ditt flerfamiljshus? till 765 personer svarade 61% ja. På frågan om de skulle cykla oftare än vad de gör idag om det fanns lånecyklar och en cykelverkstad i sitt hus svarade 37% ja. För oss är detta tecken på att boende idag efterfrågar bra förutsättningar för att kunna leva ett aktivt stadsliv, och vi vill göra allt för att underlätta detta.

Spontanidrott för social hållbarhet

BRABO har sedan 2008 drivit idén om att utveckla området kring Vilundaparken i Upplands Väsby. Vår vision har varit att omvandla idrottshallar och omkringliggande ytor till en blandning av bostadsbebyggelse och anläggningar för både organiserad idrott och spontanidrott. Genom att kombinera idrottsanläggningar med bostäder skapas ett tryggare område med liv och rörelse på dygnets alla timmar vilket gör att tillgängligheten för idrottsutövande ökar.

Under sommaren 2018 invigde vi den nya aktivitetsparken i Väsby Idrottsstad. BRABO har i egenskap av ankarpartner i området varit drivande i arbetet med att utveckla parken som idag drivs i ett samarbete mellan BRABO, Upplands Väsby kommun och det kommunala bostadsbolaget Väsbyhem.

Hållbarhet i vardagen

Förutom vårt arbete med klimatkompensering och hållbar byggteknik, så arbetar vi med miljömässig hållbarhet i en mindre skala. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra så gott vi kan. Vi tror också på att påverka våra boende varje dag, ett steg i taget, så kallad ”nudging” som det ofta omnämns. På så sätt kan vi få den mest hårdhudade skeptikerna att bli mer intresserad av hållbarhet. Det ska vara roligt och enkelt!

Vi börjar med oss själva!

På BRABO har vi de senaste två åren följt upp hur vi och vår personal påverkar miljön vid bland annat resor till och från jobbet och användning av kontorsmaterial. 2019 valde vi till exempel att ta tåget till Göteborg för den årliga konferensen. Från 2018 till 2019 har vi halverat våra egna CO2 utsläpp. Vi är såklart stolta över detta men vi fortsätter att kontinuerligt arbeta med vår egen resursförbrukning.

Individuell mätning av el- och vattenförbrukning

Vi använder oss av snålspolande blandare samt individuell mätning av el och varmvatten i de flesta av våra projekt. Detta ger upp till 30% lägre energiåtgång enligt generella mätningar.

Trevliga miljörum och trivselgrupper

Vi försöker göra det trevligare att sopsortera genom att inreda våra miljörum med bra belysning, trevliga tapeter och högtalare med fågelkvitter. Vi har även börjat sätta även ihop trivselgrupper i våra hyreshus med olika ansvarsområden, som tex trädgårdsskötsel. Vi är övertygade om att ju roligare det är att återvinna och leva hållbart, desto mer kan vi få våra boende att engagera sig.

Hållbara kök

Tillsammans med den finska köksleverantören Puustelli har vi utvecklat ett nytt innovativt kök med modern design och världspatenterad miljöinnovation.