Hållbarhet

Hållbarhet

De bostäder och samhällen som BRABO är med och utvecklar ska resultera i ekonomisk tillväxt men samtidigt vara bra både för människan och miljön. Vi värnar om den yttre miljön och planerar den lika noggrant som arkitekturen för att göra minimal åverkan på omkringliggande natur och för att husen i mesta möjliga mån ska smälta in i omgivningarna.

Vi tar även ett socialt ansvar genom att skapa goda förutsättningar för spontanaktiviteter och mänskliga möten. Med våra bostäder strävar vi alltid efter att skapa trygga miljöer där de boende känner en gemenskap och samhörighet.

Ekologisk hållbarhet

Vår verksamhet ska göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Vi tar ansvar genom att arbeta  med långsiktighet och kvalitet. Vi genomför projekt som klarar väder, vind och slitage under hela sin långa livscykel. Vi bygger med genomtänkta material, undviker onödiga transporter och prioriterar alltid energisnål teknik för uppvärmning och ventilation. Vår projektering och produktion styrs av miljöplaner, som även utgör viktiga styrdokument vid upphandling. Vi tror starkt på miljöfördelarna med stadens täta bebyggelse och närhet eftersom det innebär ett effektivare resursutnyttjande och kortare transportvägar.

Social hållbarhet

Vi arbetar för en större social hållbarhet i alla våra projekt. Några av våra nyckelfaktorer är:

  1. Trygga gator
  2. Gemenskap och samhörighet
  3. Aktivt stadsliv
  4. Spontanidrott

Byggkostnaderna är höga i Sverige och bostadsmarknaden tuff för familjer med begränsad ekonomi. BRABO tar ansvar genom att producera bostäder som vanliga familjer har råd med, utan att kompromissa med kvaliteten. Vi jagar kostnader, arbetar med yteffektiva planlösningar i fastigheter med många gemensamma utrymmen. Genom konceptet BRABO aktiv skapar vi förutsättningar för att leva ett aktivt, hälsosamt liv, där gemenskap och samhörighet bland de boende bidrar till tryggare gator i kvarteren.

Vi eftersträvar en kombination av hyreslägenheter och bostadsrätter, för att gynna en blandstad för olika inkomstgrupper. Vi tror att social hållbarhet underlättas i en tät stad med goda förutsätt­ningar för delaktighet och mänskliga möten.

Ekonomisk hållbarhet

Vi arbetar för att ha en god ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för varken den ekologiska eller sociala hållbarheten. Genom att vara ekonomiskt lönsamma kan vi även driva ett hållbart byggande och prioritera energieffektiva lösningar som på lång sikt genererar lägre driftkostnader och ett ökat värde på fastigheten. Vi har god relation med våra samarbetspartners där vi arbetar med långsiktiga relationer, långsiktiga beslut och ett lågt risktagande.